Algemene voorwaarden

Onbewust-Bewust te Uden

Art. 1. Definities

Eigenaar: Holistische therapie en huisreinigingen o.l.v. Emiel Verhoeven, Energetisch (systeem)therapeut.

Klant: de wederpartij van Onbewust-Bewust (Cliënt)

Diensten/artikelen: consulten, behandelingen, workshops, lezingen, dan wel andere diensten die door de eigenaar in opdracht van de cliënt worden uitgevoerd. Op de diensten/artikelen die door Onbewust-Bewust uitgevoerd worden gelden de algemene voorwaarden van Onbewust-Bewust.

Art. 2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van Onbewust-Bewust zijn van toepassing op alle diensten/artikelen van de eigenaar.

Het aanvaarden van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door het centrum/eigenaar zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Art. 3. Geheimhouding en inzagerecht

De eigenaar zal alle informatie betreffende de cliënt die hij verkrijgt bij de uitvoering van zijn diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens voor zover de eigenaar daartoe (wettelijk) verplicht is of hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke dan wel mondelinge toestemming heeft verkregen van de cliënt.

De eigenaar zal de geheimhoudingsplicht opleggen aan zijn medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Art. 4 Aansprakelijkheid

De eigenaar geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de eigenaar.

Hij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de eigenaar verantwoordelijk wil stellen.

De cliënt verplicht zich alle relevante informatie mondeling of schriftelijk aan de eigenaar te vermelden. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van achtergehouden of onvolledige informatie betreffende de overeengekomen dienstverlening.

De eigenaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het door de klant uit eigen beweging aanpassen van (reguliere)medicatie. De klant wordt verantwoordelijk geacht (reguliere)medicatie alleen in overleg met de huisarts/specialist aan te passen.

Art 5. Facturering, betaling en annulering

Facturering vindt plaats op basis van de tussen de eigenaar en de cliënt overeengekomen tarieven. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt contant of indien zo overeengekomen binnen 7 dagen na de factuurdatum zonder enig beroep op verrekening de factuur te voldoen.

Lezingen/workshops dienen, tenzij anders overeengekomen, vooraf via een betaallink óf ter plaatse betaald te worden tegen overleg van een kwitantie/factuur.

Betaling in termijnen is alleen mogelijk in overleg. De eigenaar is met de cliënt het aantal termijnen en bedragen schriftelijk dan wel mondeling overeen mits het totaalbedrag is voldaan 2 maanden na het consult/huisreiniging.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. De eigenaar is gerechtigd zijn verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De eigenaar zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van de vernoemde opschorting van zijn dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen advocaten, deurwaarders en incassobureau’s, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. De eigenaar is gerechtigd de gemaakte administratiekosten in rekening te brengen die hierbij gemaakt worden.

Supplementen, producten en andere middelen/goederen alsmede cursusmateriaal geleverd door de eigenaar blijven tot volledige betaling heeft plaatsgevonden geheel eigendom van de eigenaar.

Annulering van gemaakte afspraken voor consulten/behandelingen dienen minimaal 24 uur van te voren te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de eigenaar gerechtigd de betreffende dienst(en) volledig (100%) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle door hem gemaakte kosten.

De eigenaar is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dit zal eveneens uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip gebeuren. In geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden is de eigenaar gerechtigd de afspraak binnen de genoemde 24 uur te wijzigen/annuleren zonder dat hiervoor kosten verbonden zijn voor de eigenaar.

Art. 6. Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van de eigenaar is het Nederlands recht van toepassing.

In geschillen voortvloeiend uit, of verband houdend met de dienstverlening van de eigenaar die tot de competentie horen van de rechtbank, is uitsluitend de rechtbank bevoegd.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

Art. 7. Eigen risico en aansprakelijkheid:

De cliënt neemt deel aan een consult of workshop op eigen risico.

Onbewust-Bewust is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een consult of workshop.